Our Pastor

我們的牧者

 

 

 

Rev. Barnabas Zhang

​張慕潔牧師

barnabaszhang.cecd@gmail.com

Board of Deacons 

执事会团队

從左至右:林翠雁姊妹、李文珊姊妹、王興群弟兄、                                 張慕潔牧師、焦彥弟兄、高強弟兄、于立平弟兄

丹城華人福音教會

Chinese Evangelical Church of Denver

“這是一個竭力帮助你操练成为思耶稣所思,行耶稣所行的门徒之地.......”